Διδακτορικό Δίπλωμα

To Τμήμα Ψυχολογίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών το οποίο οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) του Τμήματος Ψυχολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί
α) Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του παρόντος Π.Μ.Σ. Α’ Επιπέδου
β) Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. πανεπιστημίων της ημεδαπής
γ) Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάτοχοι βασικού πτυχίου
 Για την περίπτωση (γ) απαιτείται να έχει αναγνωριστεί επίσημα το Μ.Δ.Ε. και να προσκομιστεί η πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας με τα αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια.
 Για περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις α – δ του παρόντος αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας.

Διαδικασίες εισαγωγής
1. Η αίτηση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. Β’ επιπέδου κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος δυο φορές το χρόνο μία φορά το χειμερινό εξάμηνο (1-30 Σεπτεμβρίου) και μία φορά το εαρινό εξάμηνο (1-28 Φεβρουαρίου). Στην αίτηση αναφέρεται και το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο υποψήφιος. Με βάση τη δήλωση αυτή αποφασίζεται από τη Σ.Ε. αν θα ζητηθεί από τον υποψήφιο η εξέταση της Αγγλικής γλώσσας.
2. Η αίτηση των υποψήφιων διδακτόρων στο Π.Μ.Σ. Β’ Επιπέδου συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος:
α) Πτυχίο βασικών σπουδών και Μ.Δ.Ε.
β) Βιογραφικό σημείωμα
γ) Δύο συστατικές επιστολές
δ) Portfolio με εργασίες, δημοσιεύσεις, και άλλο σχετικό έργο
ε) Δήλωση επιδιώξεων/στόχων (που να εξηγεί την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. Β’ επιπέδου)
στ) Περιγραφή της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (3-5 σελίδες) και πρόταση επιβλέποντα (δείτε συνημμένη φόρμα Ερευνητικής Πρότασης)
3. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου χρειάζεται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση).
4. Η τελική επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και προχωρεί στον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επίβλεψη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Το κατώτατο χρονικό όριο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται, κατ’ εξαίρεση, δεκτοί χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος ανέρχεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

Δίδακτρα
Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων όπως και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη φοίτηση, περιλαμβάνονταιι στους συνημμένους κανονισμούς των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.