Διοίκηση - Τομείς

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος του Τμήματος:  Καργόπουλος Φίλιππος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρώτρια Προέδρου: Ρούσση Παγώνα, Καθηγήτρια 

ΤΟΜΕΙΣ

Το Τμήμα Ψυχολογίας συγκροτείται σε τρεις Τομείς:
Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
  
Διευθύντρια: Μεταλλίδου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
   Διευθύντρια: Δεληγιάννη - Κουϊμτζή Βασιλική, Καθηγήτρια
Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας 
   Διευθύντρια: Αυδή Ευρυνόμη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Συνέλευση
  Η Συνέλευση του Τμήματος έχει όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4009/2011, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 4076/2012, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από τα ακόλουθα μέλη:
  - Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες (23 εκλεγμένα μέλη)
  - Εκπρόσωποι Φοιτητών (1)
  - Εκπρόσωποι Μ.Φ. (1)
  - Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.  (1)
   
 • Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης έχει όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. β του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008 καθώς και στα άρθρα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3549/2007 και απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από τα ακόλουθα μέλη:
  - Μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος (23 εκλεγμένα μέλη)
  - Εκπρόσωποι των Μ.Φ. (2) 
   
 • Γενική Συνέλευση των Τομέων
  Η Γενική Συνέλευση των Τομέων έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 1268/82 και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
  - Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες του Τομέα
  - Εκπρόσωποι των Φοιτητών (2)
  - Εκπρόσωποι των Μ.Φ. (1)