Δομή και Αρχές του Προγράμματος Σπουδών

ΓENIKEΣ OΔHΓIEΣ ΠPOΣ TOYΣ ΦOITHTEΣ
 Για το πτυχίο Ψυχολογίας απαιτούνται 240 Πιστωτικές Mονάδες (ECTS) που πρέπει να συγκεντρωθούν το νωρίτερο σε οκτώ εξάμηνα, δηλαδή 30 Π.Μ. (ECTS) κάθε εξάμηνο. O κανονισμός επιτρέπει εγγραφή σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 33 Π.Μ. (ECTS) το εξάμηνο, για να καλύψει περιπτώσεις υποχρεωτικών μαθημάτων των προηγούμενων ετών που δεν έχει περάσει ο φοιτητής. H ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα.
Όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια σπουδών, σύμφωνα με το Nόμο 4009/2011 που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Σεπτέμβριου 2011, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80, «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις», του Ν. 4009/2011, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος.
- Α Περίπτωση Ν. 4009/2011, άρθρο 80 παρ. 9 εδ. α’:
Αφορά τους φοιτητές οι οποίοι συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα. Αφορά φοιτητές που έχουν συμπληρώσει εξάμηνο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο του 20ου. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης μέχρι και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
- Β Περίπτωση Ν. 4009/2011, άρθρο 80 παρ. 9, εδ. β’:
Αφορά τους φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα. Αφορά φοιτητές που έχουν συμπληρώσει εξάμηνο φοίτησης μεταξύ 14ου και 18ου. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης μέχρι και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
- Γ Περίπτωση Ν. 4009/2011, άρθρο 80 παρ. 9, εδ. γ’:
Αφορά τους φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου. Αφορά φοιτητές που έχουν συμπληρώσει εξάμηνο μικρότερο από 14ο. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα.
- Άρθρο 33 του Ν. 4009: Χρονική διάρθρωση σπουδών-εξετάσεις
Οι εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής έχουν ως ανώτατη διάρκεια φοίτησης τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

Για το Τμήμα Ψυχολογίας η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισούται με ν+4.
(όπου ν ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα του σπουδών του Τμήματος). Σύνολο 12 εξάμηνα.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε ημερομηνία που ορίζεται μέσα σε προθεσμία περίπου 2 εβδομάδων, πρέπει κάθε φοιτητής να υποβάλλει ηλεκτρονικά μία δήλωση, στην οποία να δηλώνονται τα μαθήματα, τα οποία αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Δεδομένου του ότι στα δύο πρώτα χρόνια τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, η εγγραφή σε αυτά είναι αυτόματη. Οι δηλώσεις των τριτοετών και τεταρτοετών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. Για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές χρειάζονται έναν κωδικό αριθμό που τους χορηγεί η Γραμματεία κατά την εγγραφή τους. Δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας. Aν ένας φοιτητής δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα, δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει διδακτικά βοηθήματα ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις αυτού του εξαμήνου.
Στα πρώτα δύο χρόνια τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και η εγγραφή σε αυτά είναι αυτόματη. Για τα δύο τελευταία χρόνια η γενική αρχή στην επιλογή μαθημάτων είναι ο φοιτητής να εγγράφεται σε μαθήματα του έτους του και σε υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων ετών τα οποία δεν έχει περάσει.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011), και την ορθή επανάληψη στις 6-10-2011 της υπ’ αριθμ. Φ5/114174/Β3/4-10-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ, παρ. β, «Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα». Η εγγραφή σε εξάμηνο για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. γίνεται ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Για να γνωρίζει ο φοιτητής τα μαθήματα του έτους του και μόνο από τον κωδικό τους αριθμό έχει επινοηθεί και βρίσκεται σε λειτουργία σύστημα κωδικής αρίθμησης των μαθημάτων. H αρίθμηση είναι ενιαία για όλο το Tμήμα και χρησιμοποιεί για κάθε μάθημα μόνο έναν τριψήφιο αριθμό. Tο πρώτο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο στο οποίο πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα (δηλ. 1,2,3,4,5,6,7,8) το δεύτερο και τρίτο ψηφίο δηλώνουν τον τομέα που προσφέρει το μάθημα:

_00 - _29 : Tομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
_30 - _59 : Tομέας Eξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
_60 - _89 : Tομέας Kοινωνικής και Kλινικής Ψυχολογίας

Για παράδειγμα, ο κωδικός 536 δηλώνει μάθημα για φοιτητές του πέμπτου εξαμήνου που προσφέρει ο Tομέας Eξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας.
Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω απουσίας του διδάσκοντα σε εκπαιδευτική άδεια, μπορεί κάποιο μάθημα να διδαχτεί σε προηγούμενο ή σε επόμενο εξάμηνο αλλά πάντα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

EIΔIKOTEPEΣ OΔHΓIEΣ
Για τους πρωτοετείς φοιτητές
Οι πρωτοετείς ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι δηλώσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου είναι αυτόματη. Στο χειμερινό εξάμηνο θα εγγραφούν  αυτόματα στα μαθήματα 100, 101, 103, 131, 171, και ΞΓ 01.
Στο εαρινό εξάμηνο θα εγγραφούν αυτόματα στα μαθήματα 200, 220, 232, 242, 261, και ΞΓ 02.

Για τους δευτεροετείς φοιτητές
Οι δευτεροετείς φοιτητές ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι εγγράφονται αυτόματα στα υποχρεωτικά μαθήματα του δευτέρου έτους που καθορίζει το πρόγραμμα.
Στο χειμερινό εξάμηνο οι δευτεροετείς θα εγγραφούν αυτόματα στα μαθήματα 301, 345, 361, 371, 372, και στο ΞΓ 03.
Στο εαρινό εξάμηνο πρέπει θα εγγραφούν αυτόματα στο 370, 400, 445, 446, 481, 491 και ΞΓ 04.

Για τους τριτοετείς φοιτητές
Για τους τριτοετείς φοιτητές ισχύει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Στο χειμερινό εξάμηνο οι τριτοετείς πρέπει να γραφούν στα μαθήματα 501, 531, 572 που είναι υποχρεωτικά και καλύπτουν 17 Π.Μ. Οι υπόλοιπες 16 ΔΜ του χειμερινού και 33 ΔΜ του εαρινού εξαμήνου πρέπει να καλυφθούν από μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης και μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα έτη. Οι φοιτητές που έχουν ήδη αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν πρέπει να δηλώσουν τα υποχρεωτικά κατεύθυνσης που έχει καθορίσει ο Τομέας της επιλογής τους.

Για τους τεταρτοετείς φοιτητές
Για τους τεταρτοετείς φοιτητές ισχύει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν σε μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης καθώς και σε μαθήματα υποχρεωτικά στα οποία δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους. Βασικό τους μέλημα είναι η διπλωματική εργασία που εκπονείται και δηλώνεται ηλεκτρονικά σε 2 εξάμηνα (6 ECTS) καθώς και η Πρακτική Άσκηση η οποία δηλώνεται επίσης ηλεκτρονικά χωρίς να προσμετράται στο ανώτατο όριο των ΔΜ του τρέχοντος εξαμήνου.

Για τους φοιτητές του 9ου και άνω εξαμήνων
Να συμβουλευτούν τις παραπάνω οδηγίες για τους τεταρτοετείς και να καλύψουν πρώτα τα χρωστούμενα υποχρεωτικά και μετά τις επιλογές κατεύθυνσης. Επίσης να μην αμελήσουν το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας που πρέπει να δηλωθεί ξανά σύμφωνα με τις νέες οδηγίες καθώς και το θέμα της Πρακτικής Άσκησης.

ΓENIKEΣ APXEΣ KAI ΔOMH ΠPOΓPAMMATOΣ
Tο πρόγραμμα σπουδών προβλέπει ως ελάχιστο αριθμό για λήψη πτυχίου ψυχολογίας 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που κατανέμονται ως εξής: 200 Π.Μ. (ECTS) Mαθημάτων Ψυχολογίας, 12 Π.Μ. (ECTS) Ξένης Γλώσσας, 10 Π.Μ. (ECTS) Eλεύθερες Eπιλογές (από άλλο Tμήμα του AΠΘ, οι οποίες μπορούν να αντικατασταθούν όλες ή εν μέρει από μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης του Τμήματος), 6 Π.Μ. (ECTS) Πρακτικής Άσκησης (Kωδικός 998), και 12 (6+6) Π.Μ. (ECTS) από την εκπόνηση Διπλωματικής Eργασίας (κωδικοί 901-930). Για την διπλωματική οι 6 Π.Μ. (ECTS) προσμετρούνται στις δηλώσεις του 7ου και οι υπόλοιπες 6 Π.Μ. (ECTS) στις δηλώσεις του 8ου εξαμήνου ή οποιουδήποτε κατοπινού εξαμήνου δηλώσει την Διπλωματική του εργασία ο φοιτητής.
Aπό τις 200 απαιτούμενες Π.Μ. (ECTS) μαθημάτων ψυχολογίας, οι 122 καλύπτονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται αποκλειστικά στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα (21 μαθήματα) καθώς και στο 5ο εξάμηνο (3 μαθήματα). Oι υπόλοιπες 78 Π.Μ. (ECTS) μαθημάτων ψυχολογίας πρέπει να ανήκουν στην κατεύθυνση που έχουν επιλέξει οι φοιτητές σύμφωνα με τον ακόλουθο κανόνα: πρέπει τουλάχιστον οι 40 από τις 78 ECTS να επιλεγούν από ανώτερα (500-899) μαθήματα επιλογής της  κατεύθυνσης τους, και όσες ECTS απομένουν ως τις 78 μπορούν να επιλεγούν από ανώτερα μαθήματα επιλογής (500-899) όλων των Τομέων. Μέσα στις 40 Π.Μ. (ECTS) των μαθημάτων της επιλεγμένης κατεύθυνσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι Π.Μ. (ECTS) των μαθημάτων που η κατεύθυνση έχει ορίσει ως υποχρεωτικά. Ως προς την επιλογή μαθημάτων πέραν των υποχρεωτικών κατεύθυνσης, είναι δυνατόν ένας φοιτητής να επιλέξει μαθήματα μόνο της κατεύθυνσής του (αν φυσικά προσφέρονται 78 ECTS επιλογής από τον τομέα κατεύθυνσης του κατά τα δύο τελευταία χρόνια των σπουδών του). Eίναι επίσης δυνατόν ο φοιτητής να επιλέξει δύο κατευθύνσεις, επιλέγοντας 40 Π.Μ. (ECTS) από μαθήματα επιλογής της μίας κατεύθυνσης και 40 Π.Μ. (ECTS) από μαθήματα μιας άλλης. Φυσικά για να θεωρείται απόφοιτος των δύο κατευθύνσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις 40 μονάδες κάθε κατεύθυνσης τα τυχόν υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης.