Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η διά ζώσης Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστολή, με συνέπεια οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί κατά το χειμερινό εξάμηνο να μην έχουν ξεκινήσει ακόμη την άσκησή τους. Αναμένουμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, αλλά,  καθώς δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτό, η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας συζήτησε το θέμα και έλαβε σχετικές αποφάσεις. Κατόπιν τούτου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Έχουμε επικοινωνήσει με τις συνεργαζόμενες δομές, προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης σε αυτές και αναμένουμε τις απαντήσεις τους μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.
  2. Παράλληλα, όσοι/ες από τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν ήδη επιλεγεί για Π.Α. επιθυμούν να αναζητήσουν δομές για εξ αποστάσεως Π.Α., πέραν αυτών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και στις οποίες έχουν γίνει τοποθετήσεις, μπορούν να το πράξουν και να ενημερώσουν σχετικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Εφόσον η δομή πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Τμήμα (α) είναι Δημόσιος Φορέας, ΜΚΟ ή Ιδιωτικός Φορέας (εξαιρούνται οι περιπτώσεις ιδιωτικών γραφείων που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχολόγου), β) διαθέτει Ψυχολόγο, για να υπάρχει η δυνατότητα εποπτείας του/της ασκούμενου/ης, και γ) έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ) και εγκριθεί από την επιτροπή Π.Α. του Τμήματος, η Π.Α. θα υλοποιηθεί εντός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ.
  3. Οι φοιτητές/τριες, για τους/τις οποίους/ες η Συνέλευσης του Τμήματος  έχει αποφασίσει να κάνουν Π.Α. εκτός ΕΣΠΑ,  μπορούν  να αναζητήσουν δομές για εξ αποστάσεως Π.Α., οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με την επιστημονικά υπεύθυνη της Π.Α., Λαμπρινή Φρόση.
  4. Το Τμήμα εξετάζει και άλλους εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης της Π.Α. για τους οποίους θα υπάρξει σύντομα νεότερη ενημέρωση.