ΕΤΕΠ

Καραμούζη Κυριακή 2310997313 ΕΤΕΠ, Τομέας Σχολικής Ψυχολογίας kyriaki@psy.auth.gr
Κολιός Γεώργιος 2310997353 ΕΤΕΠ georgekolios@psy.auth.gr
Νιξαρλίδου Ελένη 2310997339 ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Τμήματος Ψυχολογίας enixarli@psy.auth.gr
Τσαπουτζόγλου Μαλαματή 2310997332 ΕΤΕΠ, Εργαστήριο Ψυχολογίας malamat@psy.auth.gr