Ολοκλήρωση Πρακτικής άσκησης εκτός χρηματοδοτούμενου Προγράμματος- Κατάθεση απαραίτητων εγγράφων

Οι φοιτητές/τριες που κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός ΕΣΠΑ κατά την τρέχουσα περίοδο θα πρέπει:

  1. Να εκτυπώσουν τα παρακάτω έντυπα αξιολόγησης (ένα για τον/την φοιτητή/τρια και ένα για τον/την επόπτη/τριά τους στον φορέα στον οποίο κάνουν την πρακτική τους).
  2. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής τους άσκησης να παραδώσουν στην κυρία Φρόση (αίθουσα 416, Νέο κτίριο, πρωινές ώρες) συμπληρωμένα τα παρακάτω:

(α) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη βεβαίωση ολοκλήρωσης της Π.Α., η οποία εκδίδεται από τον φορέα (σε αυτήν θα αναφέρεται το όνομα του/της φοιτητή/τριας, το όνομα του επόπτη/τριας ψυχολόγου και το χρονικό διάστημα της Π.Α.)

(β) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το παρουσιολόγιο που τηρεί ο επόπτης

(γ) συμπληρωμένα τα δύο έντυπα αξιολόγησης (από τον/την φοιτητή/τρια και τον/την επόπτη/τρια)