ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας-Προκήρυξη Θέσεων Ελεύθερων Ακροατών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας δέχεται ελεύθερους ακροατές πτυχιούχους:

α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και

β) Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής  οι οποίοι πρέπει να έχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου

  1. Οι ελεύθεροι ακροατές θα πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση στην οποία θα συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία τους και τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.psy.auth.gr - Γραμματεία - Ηλεκτρονικά Έντυπα)
  • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
  • Έκθεση/Αναφορά η οποία θα αφορά τους λόγους παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων.
  1. Κάθε ελεύθερος ακροατής έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει, ως 3 μαθήματα συνολικά.
  2. Η επιλογή τους θα γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
  3. Στους ελεύθερους ακροατές θα δοθεί απλή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης για κάθε μάθημα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Δεν προβλέπεται αξιολόγηση της επίδοσής τους στα μαθήματα που παρακολουθούν.
  4. Οι ελεύθεροι ακροατές καταβάλλουν ποσό ίσο με 200 € ως τέλος εγγραφής για κάθε μάθημα που παρακολουθούν. Η καταβολή γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή.
  5. Οι ελεύθεροι ακροατές δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εισιτήριες εξετάσεων της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της οποίας παρακολούθησαν μαθήματα για τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2017.

α. στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας:

    Γραφείο 208, 1ος όροφος Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής , τηλ. 2310 997313

β. ταχυδρομικά μέχρι την 15η  Σεπτεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ 208
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν περισσότερα σχετικά με το Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.psy.auth.gr -Σπουδές - Μεταπτυχιακές Σπουδές - Εφαρμοσμένη Ψυχολογία).

Συνημμένα Αρχεία: