Πρακτική άσκηση

Το νέο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Σχολής/Τμήματός μας, που επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, στοχεύει στην ενίσχυση και επέκταση του υφισταμένου θεσμού Πρακτικής Άσκησης, μέσω της επίτευξης των παρακάτω βασικών στόχων:

  • βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης
  • ενίσχυση της αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος και εργασιακού χώρου

Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Σχολής/Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τη Σχολή/Τμήμα.