Πρακτική άσκηση

Το νέο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Σχολής/Τμήματός μας εντάσσεται στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020", και  στοχεύει στην ενίσχυση και επέκταση του υφισταμένου θεσμού Πρακτικής Άσκησης, μέσω της επίτευξης των παρακάτω βασικών στόχων:

  • βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης
  • ενίσχυση της αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος και εργασιακού χώρου

Επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Σχολής/Τμήματος να αποτελεί και αίτημα της Αγοράς Εργασίας προς τη Σχολή/Τμήμα.

Πρακτική Άσκηση εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ