Πρακτική Άσκηση εκτός του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ

  1. Οι φοιτητές/τριες που κάνουν ή επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικοινωνούν για κάθε σχετικό θέμα αποκλειστικά με την κυρία Λ. Φρόση κάθε Τρίτη 11:00-12:00, γραφείο 416 Ν.Κ., e-mail: lfrosi@psy.auth.gr).
  2. Για να εγκριθεί από το Τμήμα η πρακτική άσκηση σε δομή εκτός ΕΣΠΑ θα πρέπει η δομή να έχει δημόσιο χαρακτήρα και να εργάζεται σε αυτήν ψυχολόγος που θα αναλάβει και την εποπτεία του/της φοιτητή/τριας
  3. Η διαδικασία που ακολουθείται για την υλοποίηση της Π.Α. εκτός ΕΣΠΑ είναι η ακόλουθη:
  • Ο/η φοιτητής/τρια έρχεται σε επαφή με τη δομή. Εφόσον γίνει δεκτός/ή, προσκομίζει στο Γραφείο 416 Ν.Κ. (κα Φρόση) βεβαίωση στην οποία αναγράφονται (α) το όνομα του/της φοιτητή/τριας και το διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η Π.Α., το όνομα του/της επόπτη/τριας ψυχολόγου, καθώς και το έργο-υπηρεσίες στις οποίες θα εμπλακεί ο/η φοιτητής/τρια. Η βεβαίωση μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά απευθείας από τη δομή στην κ. Φρόση
  • Ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει σχετική αίτηση στο Γραφείο 416 N.K. και παραλαμβάνει την απαντητική προς τη δομή βεβαίωση-έγκριση της Π.Α., καθώς και παρουσιολόγιο. Στη βεβαίωση διατυπώνεται σαφώς πως το Τμήμα Ψυχολογίας δεν μπορεί να καλύψει ασφαλιστικά τον/την φοιτητή/τρια για την περίοδο της Π.Α. εκτός ΕΣΠΑ.