Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας

Διευθύντρια Τομέα: Χριστίνα Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Διδακτικό αντικείμενο
Ο Τομέας καλύπτει δύο κλάδους της ψυχολογίας. Ο κλάδος της Εξελικτικής Ψυχολογίας έχει ως διδακτικό αντικείμενο την εξελικτική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία, την ανάπτυξη του παιδιού μέχρι την εφηβεία και τις αποκλίσεις της, την κοινωνικο-γνωστική ανάπτυξη, τις νέες μορφές γονεϊκότητας και την ψυχολογία του θανάτου και του πένθους. Ο κλάδος της Σχολικής Ψυχολογίας πραγματεύεται θέματα σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, ψυχολογικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής ψυχολογίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης του παιδιού και της οικογένειας και φεμινιστικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία.

Ερευνητικό αντικείμενο
Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας ταυτίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα έχουν ως αντικείμενο την αυτοαντίληψη και τις εξελικτικές διαφοροποιήσεις της, τον εκφοβισμό και τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό στο σχολικό πλαίσιο, τις ταυτότητες φύλου και τις διακρίσεις και ανισότητες στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις νέες μορφές γονεϊκότητας, τις μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης και το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο, τη σημασία των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη, θέματα υιοθεσίας, τους στόχους της σχολικής επίτευξης, την αυτο-αποτελεσματικότητα, τις λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, τις δυσκολίες μάθησης, θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, θέματα γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης καθώς και θέματα ανάπτυξης κινήτρων.

 

Νέα μέλη ΔΕΠ: 

Καθηγήτρια Αναστασία Αλευριάδου, alevriadou@psy.auth.gr