Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας

Διευθύντρια Τομέα: Δέσποινα Ξανθοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας υπάγεται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Οργανωσιακής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας.

Διδακτικό αντικείμενο
Το διδακτικό αντικείμενο του Τομέα καλύπτει τα πεδία της Κοινωνικής Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στην κοινότητα (Διαπροσωπικές Σχέσεις, Ενδο-ομαδικά φαινόμενα, Διομαδικές Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις και συγκρούσεις, Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμογών), της Οργανωσιακής Ψυχολογίας (Οργανωσιακή Δομή και Κουλτούρα, Αλλαγές και Αντίσταση, Ενδο-οργανωσιακά φαινόμενα, Εργασιακά χαρακτηριστικά, Στάσεις και Οργανωσιακές Συμπεριφορές), και της Κλινικής Ψυχολογίας (Θεωρίες Προσωπικότητας, Ψυχοκοινωνικά Συστήματα, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ιδρυματοποίηση-Αποϊδρυματοποίηση, Ψυχοπαθολογία, Γνωστική-συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και  Ψυχολογίας της Υγείας).

Ερευνητικό αντικείμενο
Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις στο χώρο της Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας περιλαμβάνουν έρευνες σε θέματα μειονοτήτων, ρατσισμού, προκατάληψης και κοινωνικών διακρίσεων, κοινωνικών ταυτοτήτων και διομαδικών σχέσεων στην κοινότητα και σε οργανισμούς, επιπτώσεων του οργανωσιακού πλαισίου στο άτομο και στην ομάδα, κοινωνικών κινημάτων και κοινωνικοψυχολογικών προσεγγίσεων των διεθνών συγκρούσεων.  Στο πεδίο της Κλινικής Ψυχολογίας η ερευνητική δραστηριότητα εκτείνεται σε ζητήματα ιδρυματοποίησης και αποϊδρυματοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού, αντιμετώπισης της χρόνιας ασθένειας, διεργασίας της ψυχοθεραπείας, εμπειρίας και αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου και κριτικής εξέτασης της ψυχοπαθολογίας.  Στον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας εφαρμόζονται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των ζητημάτων που άπτονται της θεωρίας και της πρακτικής της κοινωνικής και της κλινικής ψυχολογίας.