Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Κωδικός: 
ΨΥ-340
Παλαιός Κωδικός: 
445
Περιγραφή: 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των θεωρητικών προσεγγίσεων και των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων για τη σχολική μάθηση και τη διδασκαλία, καθώς και των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πράξη. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν, επίσης, τρέχοντα θέματα της διεθνούς βιβλιογραφίας που συνδέονται με τη μαθησιακή διαδικασία και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών/ριών. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση (α) να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους παιδιά και έφηβοι μπορούν να μαθαίνουν ώστε να έχουν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα και να εντάσσονται στο σχολικό πλαίσιο αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα με επιτυχία, (β) να γνωρίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία και να συμβάλλουν δυνητικά σε βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και (γ) να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα μάθησης και διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων των παιδιών και των εφήβων. Αναλυτικά, το διάγραμμα του μαθήματος διατίθεται σε συνημμένο αρχείο.
Ώρες: 
4
ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
3