ΨΥ-877: Αποϊδρυματοποίηση - Πρόγραμμα Παρουσίασης εργασιών

Το πρόγραμμα παρουσίασης εργασιών για το παραπάνω μάθημα του κ. Μπαϊρακτάρη δίνεται στο συνημμένο αρχείο: