Ανακοίνωση για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι από 01 Σεπτεμβρίου 2019 και έως τη δημοσίευση της Πρυτανικής Πράξης για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στις/στους Γραμματείς των Τμημάτων, τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα πτυχίων και διδακτορικών διπλωμάτων με πρωτότυπη ή ψηφιακή υπογραφή, υπογράφονται από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ.
Ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα κυμαίνεται από μία έως πέντε ημέρες.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλείσθε θερμά  να προσέρχεστε έγκαιρα στη Γραμματεία του Τμήματος για κατάθεση των πάσης φύσεως αιτημάτων.

Από την κεντρική Γραμματεία του Τμήματος