Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2019-20 - Αντιστοίχιση φοιτητών/ριών σε φορείς

Η αντιστοίχιση δίνεται στο συνημμένο αρχείο:

Σημείωση: Δυνατότητα υποβολής ένστασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως την Τετάρτη και ώρα 14:00