Εγγραφή στο Α.Π.Θ. των διακριθέντων αθλητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ημερομηνίες Εγγραφής σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 19.11.2019 έως και 29.11.2019

Για την εγγραφή τους στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι εισαγόμενοι με την παραπάνω κατηγορία, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται, στις παραπάνω ημερομηνίες:

(Βήμα 1)
Να επισκεφτούν πρώτα την ιστοσελίδα https://register.auth.gr για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, η οποία εμπεριέχει και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένη σε άλλη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (Link που θα επιλέξουν: Καταχώρηση στοιχείων για νέους επιτυχόντες. Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.)

(Βήμα 2)
Να προσέλθουν στη συνέχεια στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους (12:00-13:00 καθημερινά), οι ίδιοι/ες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο, προκειμένου να καταθέσουν:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής/υπεύθυνη δήλωση
  2. Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης
  3. Μια (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. ΑΜΚΑ (Είτε εκτύπωση του από το AMKA.gr είτε απλή φωτοτυπία του εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ)
  5. Απλή Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

Διευκρινίζεται ότι τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή επιτυχίας τους.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, οι επιτυχόντες μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

Αν δεν διαθέτουν υπολογιστή, μπορούν να απευθύνονται στην κοντινότερη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της  Κεντρικής Βιβλιοθήκης (1ος όροφος, κεντρική βιβλιοθήκη ΑΠΘ)