ΝΕΑ Ανακοίνωση για τις Κατακτήριες Εξετάσεις 2013-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

Η κατάταξη υποψηφίων πτυχιούχων στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ θα γίνει με εξετάσεις σε τρία μαθήματα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΟ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του Ν. 3404/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 3467/2006, Ν. 3794/2009 και Ν. 4186/2013
της Υ.Α. Φ2/121871/Β3/3-11-2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 και Υ.Α. Φ.2/63260/Β3/15-6-2007
οι κατηγορίες πτυχιούχων είναι οι εξής:
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων. 
Η κατάταξη των επιτυχόντων θα γίνει στο Α’ Εξάμηνο Σπουδών. 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Αισθήσεις:
 Όραση (Φύση του φωτός, χαρακτηριστικά των οπτικών ερεθισμών και των οπτικών αισθητηρίων αντιδράσεων, το οπτικό αισθητήριο σύστημα, κινήσεις των οφθαλμών, οπτική οξύτητα, προσαρμογή στο σκοτάδι, μετατροπή του οπτικού ερεθισμού σε νευρική ενέργεια).
 Ακοή (Φύση του ήχου, χαρακτηριστικά των ακουστικών ερεθισμών και των ακουστικών αισθητηρίων αντιδράσεων, εντόπιση της ηχητικής πηγής, το αισθητήριο σύστημα της ακοής).
 Χημικές αισθήσεις: Όσφρηση-Γεύση (Σπουδαιότητα των χημικών αισθήσεων για τον άνθρωπο και τα ζώα. Το αισθητήριο σύστημα όσφρησης και γεύσης του ανθρώπου. Παράγοντες που επηρεάζουν την όσφρηση και τη γεύση μιας τροφής).
 Αισθήσεις του δέρματος (Τύποι των υποδοχέων του δέρματος, Απτική οξύτητα, Θερμό-Ψυχρό-Πόνος).
 Κιναίσθηση.
Αντίληψη:
 Φύση της Αντίληψης.
 Αντίληψη των χρωμάτων.
 Αντίληψη βάθους.
 Αντιληπτική Σταθερότητα.
 Αντίληψη της Κίνησης.
 Αντιληπτικές (οπτικές) πλάνες.
 Θεωρίες για την αντίληψη:
 Μορφολογική προσέγγιση
 R. L. Gregory
 J. J. Gibson
 D. Marr
Προσοχή:
Παράγοντες που επηρεάζουν την προσοχή. Εκφάνσεις της Προσοχής (Νοητική συγκέντρωση, Επαγρύπνηση, Ανίχνευση, Διέγερση, Καθοριστική Τάση).
Επιλεκτική Προσοχή, Θεωρητικά μοντέλα διάθεσης του χρόνου επεξεργασίας και θεωρητικά πρότυπα διάθεσης της ικανότητας της επεξεργασίας. 

2. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

1.    Βασικά ζητήματα στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μέθοδοι έρευνας. Η δεοντολογία στην  έρευνα. 
2.    Στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με Piaget, Freud, Erikson, Vygotsky.
3.    Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. 
4.    Γενετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
5.    Προγενετική ανάπτυξη και γέννηση.
6.    Τα νεογνά. Η βρεφική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική & κοινωνική ανάπτυξη. 
7.    Πρώτη παιδική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική ανάπτυξη. Προκοινωνική συμπεριφορά & επιθετικότητα. Συνομήλικοι και παιχνίδι, συναισθηματική ρύθμιση, κατανόηση του εαυτού & των άλλων. 
8.    Μέση παιδική ηλικία: σωματική & γνωστική ανάπτυξη. Ηθική σκέψη και κρίση. Τα στάδια ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg. Σχέσεις με συνομηλίκους και κοινωνική επάρκεια.
9.    Εφηβεία: Σωματική ανάπτυξη. Γνωστική ανάπτυξη. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της εφηβείας. Σχέσεις με συνομηλίκους.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
1. Αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Σχέση με άλλες επιστήμες και άλλους κλάδους της Ψυχολογίας. 
2. Ιστορία και επιστημολογικό υπόβαθρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. 
3. Επίπεδα ανάλυσης (ερμηνείας) της κοινωνιοψυχολογικής πραγματικότητας. 
4. Μεθοδολογικά ζητήματα της Κοινωνικής Ψυχολογίας. 
Ενδοομαδικά φαινόμενα
1. Κοινωνική επιρροή: Συμμόρφωση, Υπακοή στην εξουσία, Μειονοτική επιρροή. 
2. Ομάδες: Ορισμοί, Δομή, Επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση. 
3. Λήψη αποφάσεων: Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων σε ομάδες. 
Διομαδικά φαινόμενα
1. Διομαδικές σχέσεις: Στερεότυπα, Προκατάληψη, Διακρίσεις.
2. Θεωρίες για τη διομαδική συμπεριφορά: Σχετική αποστέρηση, Ρεαλιστική σύγκρουση, Θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, Θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης. 
3. Συλλογική συμπεριφορά και η ψυχολογία του πλήθους (μαζών): Πρώιμες και νεότερες θεωρίες. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 01.11.2013 μέχρι και 15.11.2013 
και οι εξετάσεις διενεργούνται από 01.12.2013 έως 20.12.2013

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση (Τυπώνεται από τη διεύθυνση http://www.psy.auth.gr, Link: Έντυπα Γραμματείας)
2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
    
Προκειμένου για πτυχιούχους:
- Α.Ε.Ι. και ΤΕΙ εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 
- Οι πτυχιούχοι ισοτίμων Σχολών με ΤΕΙ, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών προς τα ΤΕΙ (Δ/νση Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Εθνικής Παιδείας)

Η κατάθεση των αιτήσεων & των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (2ος όροφος Κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»), είτε ταχυδρομικά (με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην αίτηση).

Διεύθυνση για αποστολή της αίτησης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 12.00-13.00
Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 2310 997304, 995205, 995204     

** Λόγω αλλαγών που επιφέρει ο νέος νόμος (Ν. 4186/2013) για τις κατατακτήριες εξετάσεις, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα του Τμήματος.