Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων για κατακτήριες εξετάσεις
Ανακοινώνεται ότι λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις συμπίπτει με την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 (μη εργάσιμη ημέρα), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη δλδ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θεωρείται η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 και ώρες εξυπηρέτησης 12.00-13.00. 
 

(New) Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β') υπουργικής απόφασης "Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητες τους και συγκεκριμένα:
Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191Α’) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%.
β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύουν κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.