Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2015-2016 (Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά)

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας ότι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 5 Ιουνίου 2016 και ώρες 12.00-13.00 καθημερινά. Παρακαλούμε δείτε τις προυποθέσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις οδηγίες που ακολουθούν. 


 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ι­δρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορι­κού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού), χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.
2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:
α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικεία λόγω των σπουδών του για απόκτηση πρώτου πτυχίου, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισ­σότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπου­δών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.
γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (εισοδήματα 2015) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το  συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χο­ρηγείται.
δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαί­ρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προ­ βλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α').
3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτη­τής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994.
Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφόσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.
4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βε­βαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή. Επισημαίνεται όμως ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής.
5. Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.
6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε .
7. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα χορηγείται για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφ΄ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.
8.  Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά και ώρες 12.00-13.00 τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου
Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής (γονέας)
Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο φοιτητής  όταν:
α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς.
β) Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.
γ) Είναι πάνω από 25 ετών.
δ) Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου 2238/94 και  δεν  θεωρείται προστατευόμενο μέλος,  σύμφωνα με  το άρθρο 7 του ίδιου νόμου. 
Εάν η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος από:
1. Τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
α. Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Η αίτηση κατατίθεται δια ζώσης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. (Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση)
2. Από εκπρόσωπο του δικαιούχου (φοιτητής, σύζυγος κ.α.)
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
α. η υποβολή εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (Εξουσιοδότηση)
β. Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. (Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση)
Για να δείτε οδηγίες για τη συμπλήρωση της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

2. Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης
Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.  Στο  πιστοποιητικό  βεβαιώνεται  ότι  ο  φοιτητής  σημείωσε  επιτυχία  στις  εξετάσεις  στα  μισά  του  συνολικού  αριθμού  των  μαθημάτων του  ενδεικτικού  προγράμματος  σπουδών  του  προηγούμενου  έτους  ή  των  αντίστοιχων  δύο  προηγούμενων εξαμήνων. Επίσης βεβαιώνεται η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος.
Για το πρώτο έτος φοίτησης αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού κατατίθεται πιστοποιητικό εγγραφής. (Εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
O συνολικός αριθμός μαθημάτων για το ακαδημαικό έτος επίδοσης 2014-2015 είναι (Α' έτος:12, Β' έτος:14, Γ' έτος:14)

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (φορολογικό έτος 2015 – εισοδήματα του έτους 2015) και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
- Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν την τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση Προσόδων) για το συνολικό εισόδημα της οικογένειας πρωτότυπη. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι Κύπριοι δικαιούχοι θα υποβάλλουν δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο.
- Εκκαθαριστικά  σημειώματα  που  χορηγούνται  μέσω  διαδικτύου  (taxisnet) έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρα για κάθε χρήση
- Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.
Εάν ο δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος είναι ο φοιτητής (επειδή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση) θα πρέπει να προσκομίζεται και το εκκαθαριστικό του γονέα του από το οποία θα προκύπτει αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και ως προστατευόμενο μέλος. Εάν ο φοιτητής δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση:
α. Καταθέτει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι για το φορολογικό έτος 2015 δεν είναι υπόχρεος σε φορολογική δήλωση. Υπόδειγμα τέτοιας υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να βρείτε εδώ ή
β. Θα αναφέρεται η ανάλογη πρόταση στο δικαιολογητικό αριθμός 9 «Υπεύθυνη Δήλωση» που συμπληρώνεται από τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος.

4.  Βεβαίωση  Δηλωθείσας  Περιουσιακής  Κατάστασης  (Ε9)  όλης της οικογένειας (γονέων και προστατευόμενων τέκνων) τα οποία απεικονίζουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας.
- Κατατίθενται τα Ε9 έστω και μηδενικά όλων των μελών της οικογένειας εφόσον υπάρχουν (πατέρας, μητέρα, προστατευόμενα τέκνα, με ημερομηνία 1/1/2016) στα οποία να απεικονίζεται η συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης 
- Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας δεν έχουν ακίνητη περιουσία, συμπληρώνεται από τον δικαιούχο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο. (Δικαιολογητικό αριθμ. 9) 
- Οι  Κύπριοι  φοιτητές  προσκομίζουν  Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Μαζί με την παραπάνω βεβαίωση υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι η συνολική περιουσιακή τους κατάσταση είναι αυτή που αναφέρεται στη βεβαίωση του Κοινοτάρχη και ότι δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα στην κατοχή τους σε Ελλάδα & Κύπρο.
- Όταν φοιτητές είναι και δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος προσκομίζουν το Ε9 έστω και μηδενικό. 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δικαιούχου
- Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνιστάται να έχει ισχύ τουλάχιστον τρίμηνη από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. 
Οι  Κύπριοι  φοιτητές  προσκομίζουν  βεβαίωση  από  την  οικεία  δημοτική  αρχή  στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης των τέκνων πρωτότυπη.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή 
- Μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή. - Χορηγείται από το Δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα η οικογένεια του φοιτητή.
- Οι Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.  

7. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας)
- Νοείται το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κατοικίας
Κατατίθεται για συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή μεν έχουν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν πριν από την 1.1.2014 υποβάλλεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα του γονέα ή του φοιτητή, που θα φέρει την ένδειξη κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.
- Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο δυο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου  
Προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού όπου αποτυπώνεται ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ (27 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)  και στον οποίο ο δικαιούχος επιθυμεί να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.
Για τους Κύπριους φοιτητές αποδίδεται το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα και σε λογαριασμό Κυπριακής τράπεζας (ΙΒΑΝ) καθώς σε αλλοδαπούς φοιτητές εντός Ε.Ε. σε τράπεζες της χώρας τους, με την προυπόθεση ότι ο λογαριασμός είναι στο όνομα τους είναι είναι συνδικαιούχοι σε αυτόν, φέρονται δε ως πρώτο όνομα στο βιβλιάριο. Στην περίπτωση αυτή η κατάθεση επιβαρύνεται με την ύπαρξη τυχόν τραπεζικής προμήθειας.
Σε περίπτωση που οι Κύπριοι ή αλλοδαποί φοιτητές δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις ή σε κάθε περίπτωση επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στη Γραμματεία του Τμήματος εκτός από το αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού. Η Γραμματεία τους χορηγεί μια βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος. Τη βεβαίωση αυτή προσκομίζουν σε μια ελληνική τράπεζα προκειμένου να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. 

9. Υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμου  1599/86  του  δικαιούχου  του στεγαστικού επιδόματος για:
- τη μη είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλο φορά
- την ακρίβεια και εγκυρότητα των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων
- το ότι ο φοιτητής δεν διαμένει σε φοιτητική εστία ή σε μισθωμένα από τη σχολή του δωμάτια
- τα έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας (γονέων και προστατευόμενων τέκνων)
- το ότι ο φοιτητής (ονοματεπώνυμο) δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση και Ε9 για το συγκεκριμένο έτος
Η υπεύθυνη δήλωση οφείλει να φέρει νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.
(Μπορείτε να βρέιτε έτοιμο προσχέδιο υπεύθυνης δήλωσης εδώ για τους Έλληνες φοιτητές και εδώ για τους Κύπριους φοιτητές. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί κατά περίπτωση ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε περίπτωσης)

10. Καταστάσεις πληρωμής σε 2 αντίτυπα (Τυπώνεται δύο φορές)
Την κατάσταση πληρωμής μπορείτε να την τυπώσετε εδώ
Οδηγίες για την συμπλήρωση της κατάστασης πληρωμής μπορείτε να δείτε εδώ

11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία
Δικαιολογητικά που προέρχονται από υπηρεσίες της αλλοδαπής πρέπει να είναι μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα.

Η Γραμματεία του Τμήματος θα δέχεται αιτήσεις για τη λήψη του στεγαστικού επιδόματος καθημερινά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 12.00-13.00 καθημερινά.