Ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων με την κατηγορία αιτούντων μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2017-2018

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στην κατηγορία αιτούντων μετεγγραφής- αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4521/2018 (Α΄38) και την με αρ.37818/Ζ1/05-03-2018 (Β΄862) Υ.Α., θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 16.04.2018 έως και τις 23.04.2018.
Για την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες/ούσες με την παραπάνω κατηγορία, εισαγόμενοι/ες στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καλούνται, στις παραπάνω ημερομηνίες:

  1. Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα register.auth.gr και να κάνουν καταχώρηση στοιχείων (Σύνδεσμος: Καταχώρηση στοιχείων για νέους επιτυχόντες)
  2. Να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους α) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αριθμ. 41999/Ζ1/13-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΚΨ4653ΠΣ-2Τ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2017-2018» (σελ. 5-6)

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο.
(Η υποβολή δικαιολογητικών των επιτυχόντων της κατηγορίας αυτής θα γίνεται τις ώρες 12.00-13.00 στο γραφείο της Γραμματείας του Τμήματος, στο δεύτερο (2ο) όροφο του κτιρίου Διοίκησης, αριθμός γραφείου 207) (Χάρτης Γραμματείας Τμήματος Ψυχολογίας)
Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr και μέσω  SMS (για τις περιπτώσεις εκείνων των επιτυχόντων για τις οποίες υπάρχει καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο). 
Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, οι επιτυχόντες μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο: support@auth.gr.
Αν οι επιτυχόντες δεν διαθέτουν υπολογιστή, μπορούν να απευθύνονται στην κοντινότερη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της  Κεντρικής Βιβλιοθήκης (1ος όροφος, κεντρική βιβλιοθήκη ΑΠΘ).
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Συνημμένα Αρχεία: