Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018: Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις, Διαδικασία, Προθεσμίες

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την κοινή Υπουργική απόφαση  των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, αριθμ. 140832/Ζ1/25.08.2017 (ΦΕΚ 2993/31.08.2017 τ.Β’) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (συνημμένο αρχείο), καθορίστηκαν οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης καθώς και η περίοδος αιτήσεων για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος 2017-2018 
θα υποβληθούν από 1 έως 30 Ιουνίου 2018

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση, με πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αίτησης, θα πρέπει να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το φορολογικό έτος 2017, ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.