Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία»- Αναστολή εισαγωγής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του «Π.Μ.Σ. στην Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία», αποφάσισε την αναστολή εισαγωγής νέων εισακτέων σε αυτό, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η ΣΕ οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, γιατί λόγω της αναστολής της εκπόνησης πρακτικής άσκησης των υπαρχόντων φοιτητών/τριών του προγράμματος εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά εφαρμογή των Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ 4899/τ.Β/6.11.2020) και Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ.Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-02-2021 (ΦΕΚ 534/τ.Β'/10-02-2021), η φοίτησή τους παρατείνεται, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ένταξη νέων φοιτητών/τριών σε δομές πρακτικής άσκησης, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Ως εκ τούτου, δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας για εισαγωγή  στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Λυπόμαστε για αυτή την αναγκαστική αλλαγή και ευελπιστούμε ότι το Π.Μ.Σ. θα επαναλειτουργήσει κανονικά από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.