Επιστολή Προέδρων Τμημάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι για πρακτική άσκηση βάσει του ν.4957/2022 (Α’ 141)