Επιχορήγηση διδακτόρων για την εκτύπωση διδακτορικής διατριβής