Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές», για το ακαδ. έτος 2023-2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές»του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα μελέτης των γνωστικών, μεταγνωστικών και θυμικών διεργασιών σε πολλά πλαίσια, όπως στην εκπαίδευση, στον χώρο των δικαστηρίων, της εργασίας και της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, καλύπτει τη μελέτη των δυναμικών αλλαγών αυτών των διεργασιών, κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση, υγιή και παθολογική. Η έμφαση είναι τόσο στις γνωστικές διεργασίες χαμηλής και ανώτερης ιεραρχίας, όσο και στον γνωστικό έλεγχο, στο μεταγιγνώσκειν και στη Θεωρία του Νου. Επίσης, καλύπτονται θέματα μελέτης σχετικά με τις επιδράσεις του θυμικού, -δηλαδή των κινήτρων, των συναισθημάτων κι άλλων θυμικών παραγόντων, όπως η διάθεση- σε γνωστικά έργα. Οι ηλικιακές ομάδες που μελετούνται έχουν ένα εύρος που εκτείνεται από τη βρεφική ηλικία μέχρι το βαθύ γήρας.

Το επιστημονικό αντικείμενο είναι εξαιρετικά σημαντικό και βρίσκει εφαρμογές σε πολλαπλά πεδία, γιατί επικεντρώνεται τόσο στη λειτουργία του γιγνώσκειν και του θυμικού, όσο και στους περιορισμούς που τίθενται από παράγοντες ατομικών διαφορών και ηλικίας. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο οι γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες αλληλεπιδρούν με τους θυμικούς παράγοντες είναι ένα από τα πιο δυναμικά πεδία έρευνας διεθνώς. Πεδία εφαρμογών αποτελούν η εκπαίδευση, η καθημερινή ζωή, οι επιχειρήσεις, τα δικαστήρια και η εργασία. Επιπρόσθετα, τονίζεται η σημασία των μεταγνωστικών διεργασιών ως προς την παρακολούθηση και ρύθμιση της συμπεριφοράς, μέσα σε περιβάλλοντα όπου το άτομο πρέπει να επιλέγει και να θέτει στόχους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, να κατευθύνει αλλά και να ελέγχει τη δράση του. Τέτοιες καταστάσεις τα άτομα βιώνουν καθημερινά και τα αποτελέσματα των ερευνών της Γνωστικής Ψυχολογίας αφορούν πολλαπλές εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου όπως, για παράδειγμα, τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων στα δικαστήρια, τη λήθη, την προσοχή, και τη μάθηση κατά την ανάπτυξη διά βίου, την αποδιοργάνωση του γιγνώσκειν και την αποδόμηση του γνωστικού ελέγχου στις αναπτυξιακές διαταραχές, στην ψυχοπαθολογία, στις νευροεκφυλιστικές νόσους και κυρίως στην άνοια.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες.

Κριτήρια εισαγωγής

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Επιτυχή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%.
β) Μέσος όρος του βαθμού πτυχίου με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης10%.
γ) Η συναφής ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότηταμε ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης30%.

Διαδικασία εισαγωγής

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» το αργότερο έως 31 Μαΐου κάθε έτους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη 20 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου εκάστου έτους. Το διάστημα αυτό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ αναρτάται από τη Γραμματεία στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Τμήματος και να τις υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή εντός της οριζόμενης από τον παρόντα Κανονισμό προθεσμίας.

Α. Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α.
 2. Ατομική έκθεση για τους λόγους επιλογής του εν λόγω Π.Μ.Σ.
  Β. Οι αιτήσεις των υποψήφιων συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής:
 3. Βασικός Τίτλος Σπουδών
 4. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, απόφοιτοι Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
  Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
 7. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.)

Για να γίνει ένας/μία υποψήφιος/α δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» απαιτείται να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο παρακάτω μάθημα:

 • Γνωστικές Λειτουργίες

Η αξιολόγηση των γραπτών στο υπό εξέταση μάθημα γίνεται από δύο βαθμολογητές οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι οποίοι έχουν συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο. Το άθροισμα των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με ένα αναπληρωματικό εξεταστή/ρια ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας ως εξεταστές/ριεςορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένας/μία διδάσκοντας/ουσα της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στο Τμήμα. Ο υποψήφιος επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στα οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα(10).


Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων αναρτάται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.,το αργότερο έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους,στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Οικονομικοί απολογισμοί