Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Δομή και Αρχές του Προγράμματος Σπουδών

Στόχος του Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών

Στόχος του Αναμορφωμένου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες, έτσι ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να έχουν αποκτήσει μια ευρεία βάση γνώσεων, τόσο θεωρητικών όσο και εφαρμοσμένων, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας. Με αυτήν θα είναι σε θέση να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν οποιαδήποτε επαγγελματική κατεύθυνση επιθυμούν σε έναν από τους πολλούς τομείς εξειδίκευσης της επιστήμης της Ψυχολογίας σήμερα.

Το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σε 8 εξάμηνα φοίτησης.

Τύποι Μαθημάτων

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε:

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθήματα κορμού τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/τριες.

Μαθήματα Επιλογής: Μαθήματα από τα οποία επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια ποια θα παρακολουθήσει και θα εξεταστεί επιτυχώς, προκειμένου να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ΠΜ/ECTS που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών, για τη λήψη του πτυχίου Ψυχολογίας.

Στο Αναμορφωμένο ΠΠΣ, μαθήματα επιλογής προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο και από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ., όπως ενδεικτικά αυτά περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα (Πίνακας 4) του παρόντος Οδηγού (Παραρτήματα). Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ συνιστάται να μην ξεπερνούν συνολικά τις 32 ΠΜ/ECTS.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Μαθήματα από τα οποία επιλέγει ο/η φοιτητής/τρια ποια θα παρακολουθήσει και θα εξεταστεί επιτυχώς, προκειμένου να συγκεντρώσει τον ανώτερο επιτρεπτό αριθμό ΠΜ/ECTS που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου Ψυχολογίας.

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής είναι μαθήματα που προσφέρονται αποκλειστικά από άλλα Τμήματα και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι ΠΜ/ECTS των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, όλες ή μέρος αυτών, μπορούν να καλυφθούν από μαθήματα επιλογής του Τμήματος.

Προσοχή: Μέχρι 10 ΠΜ/ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής μπορούν να ληφθούν υπόψη στις 240 ΠΜ/ECTS του πτυχίου Ψυχολογίας.

Ξένη Γλώσσα: Στο Αναμορφωμένο ΠΠΣ διδάσκονται δύο επίπεδα μαθημάτων Ξένης Γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/τριες. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές που έχουν ως ξένη γλώσσα την Ελληνική διδάσκονται τέσσερα (4) επίπεδα Ελληνικής Γλώσσας.

Πρακτική Άσκηση: Διάρκεια δύο (2) μηνών (x 4 ώρες/ημέρα) Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος Οδηγού.

Διπλωματική Εργασία: Προαιρετική επιστημονική εργασία για τους/τις φοιτητές/τριες που επιλέγουν να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία, όπως αυτή ορίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος Οδηγού.

Πτυχιακή Εργασία: Η πτυχιακή εργασία εκπονείται σύμφωνα με τον συνημμένο Κανονισμό.

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

Tο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας προβλέπει ως ελάχιστο αριθμό για λήψη πτυχίου ψυχολογίας τις 240 ΠΜ/ECTS που κατανέμονται ως εξής:

  • 96ΠΜ/ECTS που αντιστοιχούν σε 16 υποχρεωτικά μαθήματα του Αναμορφωμένου ΠΠΣ
  • 92ΠΜ/ECTS Mαθημάτων Επιλογής για τους φοιτητές που θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Για τους/τις φοιτητές/τριες οι οποίοι θα επιλέξουν να μην εκπονήσουν διπλωματική εργασία οι ΠΜ/ECTS είναι αντίστοιχα 112 αφού οι 20ΠΜ/ECTS της διπλωματικής εργασίας συμπληρώνονται με μαθήματα επιλογής.
  • 12 ΠΜ/ECTS Μαθημάτων Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά),
  • Μέχρι 10 ΠΜ/ECTS Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής και οι οποίες μπορούν να καλυφθούν όλες ή μέρος αυτών από μαθήματα επιλογής,
  • 10 ΠΜ/ECTS Πρακτικής Άσκησης, και
  • 20 ΠΜ/ECTS από την εκπόνηση Διπλωματικής Eργασίας, που είναι προαιρετική και εκπονείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο Κανονισμός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ είναι διαθέσιμος εδώ

Προσφερόμενα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής σε Φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων

Παρακαλούμε δείτε στο παρακάτω αρχείο τα μαθήματα που θα προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους φοιτητές άλλων Τμημάτων, για το ακαδημαικό έτος 2021-2022.

Για τα μαθήματα που θα δεχτούν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους/τις αντίστοιχους/ες διδάσκοντες/ουσες.