Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων και δύο θερινών περιόδων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» σε δύο κατευθύνσεις:

 • Κλινική Ψυχολογία
 • Κλινική Νευροψυχολογία

Αντικείμενο κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας

Αντικείμενο της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία, σε επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής και έρευνας. Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση της Κλινικής Ψυχολογίας έχει στόχο να εκπαιδεύσει τις/τους εκπαιδευόμενες / ους να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως κλινικοί ψυχολόγοι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την αποφοίτησή τους οι φοιτητές/ριες της κατεύθυνσης Κλινικής Ψυχολογίας πρέπει να μπορούν να δράσουν αυτόνομα ως κλινικοί ψυχολόγοι σε όλα τα βασικά πεδία εφαρμογής της κλινικής ψυχολογίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η ψυχολογική εκτίμηση, η ψυχολογική θεραπεία, η πρόληψη και η παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο και η σε βάθος επιστημονική έρευνα. Στο πρόγραμμα καλλιεργείται μια διευρυμένη οπτική για την αιτιότητα των ψυχολογικών προβλημάτων που παρουσιάζουν οι πελάτες, με ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα και πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία του ατόμου.

Αντικείμενο κατεύθυνσης Κλινικής Νευροψυχολογίας

Αντικείμενο της κατεύθυνσης Κλινικής Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η διαγνωστική εκτίμηση και γνωστική αποκατάσταση νοητικών δυσλειτουργιών σε άτομα με πάθηση (νευρολογικής, ψυχιατρικής ή άλλης αιτιοπαθογένειας ή τραυματισμό) που επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Βασίζεται σε γνώσεις ψυχολογίας, ψυχοπαθολογίας, λειτουργίας του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, νευροεπιστημών, στατιστικής, ψυχομετρίας και γενικής παθολογίας. Περιλαμβάνει την περιγραφή και διερεύνηση του προτύπου συμπεριφοράς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων γνωστικής νευροψυχολογικής αποκατάστασης. Στόχοι είναι η διάγνωση και η φροντίδα του ασθενούς, όπως επίσης και ο προσδιορισμός της διαταραχής και της εγκεφαλικής οργάνωσης. Όσο διευρύνεται ο ρόλος της κλινικής νευροψυχολογικής εκτίμησης, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας κλινικών και νοσοκομείων όπου νοσηλεύονται άτομα με δυσλειτουργία ή βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος και δεν περιορίζεται μόνο σε νευροχειρουργικές, νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές. Το εκπαιδευτικό πρότυπο του Π.Μ.Σ. βασίζεται εξίσου στην ακαδημαϊκή και την επαγγελματική κατάρτιση και συμπεριλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση υπό την εποπτεία έμπειρων κλινικών νευροψυχολόγων. Οι απόφοιτοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του κλινικού νευροψυχολόγου αυτόνομα και σε ιδιωτικούς και σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.) και να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων ή επιμορφωτικά σεμινάρια για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας (π.χ. ιατρούς, λογοθεραπευτές).

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» ετησίως ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 14 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες, οκτώ (8) στην Κατεύθυνση «Κλινική Ψυχολογία» και έξι (6) στην Κατεύθυνση «Κλινική Νευροψυχολογία».

Κριτήρια εισαγωγής

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

Ειδίκευση: Κλινική Ψυχολογία

α. Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 60%, από το οποίο 30% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν.

β. Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 20%.

γ. Η επίδοση σε διπλωματική εργασία σε ποσοστό 10%.

δ. Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα), σε ποσοστό 10%.

Ειδίκευση: Κλινική Νευροψυχολογία

α. Η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό αξιολόγησης 50%, από το οποίο 25% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν.

β. Ο βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 20%.

γ. Η επίδοση σε διπλωματική εργασία σε ποσοστό 10%.

δ. Η επίδοση σε ερευνητική και συναφή εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα (π.χ. δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια και άλλη συναφής επαγγελματική δραστηριότητα), σε ποσοστό 10%.

ε. Ατομική Συνέντευξη σε ποσοστό 10%. Επισημαίνεται ότι προσκαλούνται σε συνέντευξη μόνον όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν περάσει στη γραπτή εξέταση και στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα.

Διαδικασία εισαγωγής

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» στο διάστημα 1 – 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη 14 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1 έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται εντός του μήνα Μαΐου εκάστου έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ αναρτάται από τη Γραμματεία στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από τον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα-γραμματείας) και να τις υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή εντός της οριζόμενης από τον παρόντα Κανονισμό προθεσμίας.

Α. Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
1.Η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται

 1. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που κατέχει ο/η υποψήφιος/α

Β. Οι αιτήσεις των υποψήφιων συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής:

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών
 2. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει το παραπάνω αποδεικτικό θα πρέπει να υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα από εξεταστή/ρια που θα ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Από την παραπάνω εξέταση εξαιρούνται οι υποψήφιοι, α) με πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείαςτης ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, β) με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική γ) με απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοιτης σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.

 1. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις κ.λ.π.)

Για να γίνει ένας/μία υποψήφιος/α δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» απαιτείται να έχει επιτύχει σε εξετάσεις σε δύο (2) μαθήματα. Συγκεκριμένα:

Για την κατεύθυνση «Κλινική Ψυχολογία» οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:

 1. Κλινική Ψυχολογία
 2. Ψυχοθεραπεία
  Για την κατεύθυνση «Κλινική Νευροψυχολογία» οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:
 3. Νευροψυχολογία
 4. Στατιστική
  Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας Γ1 θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν και να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση της Αγγλικής γλώσσας προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους να κατανοούν αγγλικά επιστημονικά κείμενα στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

Η αξιολόγηση των γραπτών στα υπό εξέταση μαθήματα γίνεται από δύο βαθμολογητές οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και οι οποίοι έχουν συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο. Το άθροισμα των βαθμολογιών τους είναι και ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με ένα αναπληρωματικό εξεταστή/ρια ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας ως εξεταστές/ριες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένας/μία διδάσκοντας/ουσα της αντίστοιχης ξένης γλώσσας στο Τμήμα. Ο υποψήφιος επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο μάθημα στα οποίο εξετάστηκε είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική κλίμακα ένα (1) ως δέκα(10).

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα και δύο θερινές περίοδοι, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Οικονομικοί απολογισμοί