Διοίκηση - Τομείς

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος του Τμήματος:  Μαρία - Ελένη Κοσμίδου, Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Προέδρου:  Σοφία - Ελευθερία Γωνίδα, Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΙΣ
Το Τμήμα Ψυχολογίας συγκροτείται σε τρεις Τομείς:
- Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
  Διευθύντρια: Ελβίρα Μασούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
- Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
   Διευθύντρια: Χριστίνα Αθανασιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
- Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας 
   Διευθύντρια: Ξανθοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Συνέλευση
  Η Συνέλευση του Τμήματος έχει όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από τα ακόλουθα μέλη:
  - Πρόεδρος και Αναπληρώτρια Πρόεδρος
  - Μέλη ΔΕΠ (20 μέλη)
  - Εκπρόσωποι προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (3)
  - Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. (1)
  - Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  (1)
   
 • Γενική Συνέλευση των Τομέων
  Η Γενική Συνέλευση των Τομέων έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο  παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
  - Διευθύντρια Τομέα
  - Μέλη ΔΕΠ του Τομέα
  - Εκπρόσωποι προπτυχιακών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων 
  - Εκπρόσωποι λοιπού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π.) 
   
 • Διοικητικό Συμβούλιο
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο  παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
  - Την Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο
  - Τις Διευθύντριες των Τομέων
  - Έναν από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος