Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) συγκροτήθηκε με απόφαση της αριθμ. 284/02.06.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) είναι:
 - η εφαρμογή του κανονισμού δεοντολογία έρευνας της ΕΕΔ.
 - η εξέταση ερευνητικών πρωτοκόλλων που κατατίθενται στην ΕΕΔ από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας, εφόσον οι ερευνητές αυτοί κρίνουν επιθυμητή την εξέταση των ερευνητικών τους πρωτοκόλλων.
 - η έκδοση σχετικής γνωμοδότησης εντός ενός (1) μήνα από την κατάθεση του ερευνητικού πρωτοκόλλου.
β. Αντίθετα,
 - η ΕΔΔ δεν εξετάζει ερευνητικά πρωτόκολλα στα οποία δεν εμπλέκονται μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, και φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τη Γ.Σ. του Τμήματος.
 - η ΕΔΔ δεν ασχολείται με θέματα δεοντολογίας εκτός έρευνας.
 - η ΕΔΔ δεν ασχολείται με τα οικονομοτεχνικά των μελετών παρά μόνο σε βαθμό που αυτά εμπεριέχουν ηθικά ζητήματα (π.χ., αποζημιώσεις συμμετεχόντων).
- η ΕΔΔ δεν αξιολογεί τη θεωρητική τεκμηρίωση και τις υποθέσεις των προτεινόμενων ερευνών, αλλά μπορεί να προτείνει βελτιώσεις σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας.
γ. Η ΕΕΔ είναι διαθέσιμη στα μέλη του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές) για την παραπομπή αιτημάτων σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τη συνημμένη αίτησή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην/στον Πρόεδρο της επιτροπής δεοντολογίας ηλεκτρονικά.
Κατά το τρέχον διάστημα, τα μέλη της ΕΕΔ είναι:

Πρόεδρος  της Επιτροπής
Χριστίνα Παπαχρήστου

Μέλη της Επιτροπής

  • Ελβίρα Μασούρα
  • Ευαγγελία Φίγγου
  • Αφροδίτη Μπάκα
  • Ελισάβετ Χρυσοχόου