Παιδαγωγική επάρκεια μεταπτυχιακών του Τμήματος Ψυχολογίας

Παιδαγωγική επάρκεια δικαιούνται μόνο απόφοιτοι των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

- Σχολική Ψυχολογία

- Σχολική & Εξελικτική Ψυχολογία

- Εφαρμοσμένη Ψυχολογία - Κατεύθυνση Σχολική Ψυχολογία