Ζητήματα Έρευνας και Εφαρμογών στην Κοινωνική Ψυχολογία: Το παράδειγμα των συλλογικών αποφάσεων

Κωδικός: 
Ψ-865
Παλαιός Κωδικός: 
465
Περιγραφή: 
Βασικός στόχος των εφαρμογών είναι να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη (παρεμβατική, ερευνητική) εκθέτοντας παράλληλα τα μειονεκτήματα και τις ελλείψεις, τις δυνατότητες και τις προοπτικές αυτής της σύνδεσης. Ο στόχος αυτός πραγματώνεται μέσα από δυο διαδικασίες–υποστόχους: Tην άσκηση σε ομαδικά έργα (πχ., διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων) και την άσκηση σε ερευνητικά έργα (πχ. σχεδιασμός και συγγραφή ερευνητικής πρότασης για ένα κοινωνικό πρόβλημα). Επιμέρους θεματικές ενότητες των εφαρμογών, αποτελούν τα κάτωθι: α. Τι συνιστά εφαρμογή; Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις. β. Συλλογικές (ομαδικές) αποφάσεις: Διαδικασίες λήψης αποφάσεων (δημοκρατική, ομοφωνία, αρχηγία) και παράγωγα (συγκρούσεις, επίλυση προβλημάτων, ριψοκίνδυνες μετατοπίσεις στη λήψη αποφάσεων). γ.H κοινωνικοψυχολογική έρευνα στην υπηρεσία της μελέτης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων (έννοιες και διαδικασίες διαμόρφωσης κοινωνικών προβλημάτων). Το μάθημα έχει τη μορφή συνεχιζόμενης άσκησης στην εκτέλεση έργων και ενέχει εβδομαδιαία επανατροφοδότηση των φοιτητών. Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει α) ομαδικές –γραπτές-εργασίες β), ατομικές –γραπτές–εργασίες (υπό τη μορφή της ατομικής ερευνητικής πρότασης για τη μελέτη ενός κοινωνικού προβλήματος) και γ) προφορική εξέταση εφ’ όλης της ύλης στο τέλος του εξαμήνου.
Ώρες: 
4
ECTS: 
6
Εξάμηνο: 
7