Ώρες συνεργασίας διδασκόνων/ουσών κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-20

Οι ώρες συνεργασίας δίνονται στο συνημμένο αρχείο:

 

[Οι ωρες συνεργασίας έχουν επικαιροποιηθεί στις 4.11.2019]

 

Συνημμένα Αρχεία: