Ενημέρωση φοιτητών/τριών δικαιούμενων ειδικών συνθηκών εξέτασης

Οι φοιτητές/ήτριες που σύμφωνα με το Νόμο δικαιούνται ειδικές συνθήκες εξέτασης (εισακτέοι με σοβαρές παθήσεις, με ειδική διαταραχή του λόγου, κ.ά.) χρειάζεται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020, με τις κ. Αυδή και Μασούρα (avdie@psy.auth.gr και emasoura@psy.auth.gr αντίστοιχα).