Ανταποδοτικές υποτροφίες για φοιτητές/ριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) 2021, από το Πρόγραμμα Κοινωνική μέριμνα φοιτητών ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών Α.Π.Θ.», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας καθηγητή Κωβαίο Δημήτριο, προκηρύσσει την χορήγηση 100 υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/- τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στη συνημμένη πρόσκληση και στο σύνδεσμο https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/53436?ReturnToPage=1&PageSize=10

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά έως και τις 19/02/2021

Συνημμένα Αρχεία: