Αναβολή κατατακτήριων εξετάσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας στη συνεδρίασή της αρ. 363/19-11-2020 λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την παρ. 3 του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013/τ.Β’)
  2. την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020 (ΦΕΚ4484/11-10-2020/τΒ’)
  3. το υπ’αριθμ. 354/20-10-2020 έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού Β.Διγαλάκη με θέμα: «Παροχή Οδηγιών για την διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού που εφαρμόζονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)»
  4. την εισήγηση της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων,

αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή των κατατακτηρίων εξετάσεων έως ότου τα επιδημιολογικά επίπεδα της περιφερειακής ενότητας επιτρέψουν τη διεξαγωγή τους.