Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα (1) τον πίνακα επιτυχόντων/ουσών των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 

Οι επιτυχόντες/ επιτυχούσες θα εισέρχονται στην πλατφόρμα

https://apps.psy.auth.gr/forms/view.php?id=15188

από Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

και θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.

Δικαιολογητικά Εγγραφής
Για την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής εγγραφής οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναρτήσουν τα παρακάτω αρχεία:

  1. Αίτηση (συνημμένο 2)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986  μέσω https://www.gov.gr / είτε πρωτότυπα υπογεγραμμένη με σφραγίδα δημόσιας υπηρεσίας για το γνήσιο της υπογραφής (συνημμένο 3)
  3. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων / διαβατήριο
  5. Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε αναρτημένο αρχείο ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει τα 6ΜΒ

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι φοιτητές/τριες θα λάβουν μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να ενεργοποιήσουν κωδικούς ιδρυματικού λογαριασμού και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους (1 έως 3 ημέρες από την υποβολή της αίτησης).

Για πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία τους, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Καραμούζη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kyriaki@psy.auth.gr