ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Τμήματος:

 https://apps.psy.auth.gr/forms/view.php?id=16568  

από 01/11/2021, ώρα 7:00 έως 15/11/2021, ώρα 21:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου/ης (για την αίτηση συμμετοχής παρακαλούμε δείτε εδώ )

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

 

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα αποστέλλεται αριθμός πρωτοκόλλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αίτησης εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να διατηρήσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.