Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1487/τ. Β’/30-3-2022) Άρθρο 55Α Ρυθμίσεις θεμάτων της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ 1487/τ. Β’/30-3-2022)
Άρθρο 55Α
Ρυθμίσεις θεμάτων της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο: