"Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του ΑΠΘ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημ. έτος 2021-2022" ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (προσωρινοί πίνακες). για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.