ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ, ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας στη συνεδρίασή της αρ. 399/19-05-2022 λαμβάνοντας υπόψη:

-             Το άρθρο 43 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),

-             Την περ. α, παρ. 3 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/21-04-2022 (ΦεΚ 2031/21-04-2022/τ. Β’)

-             Τις ειδικότητες ΙΕΚ του άρθρου 24 του  ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

-             Τις ειδικότητες ΙΕΚ του ν. 2009/1992 (Α’ 18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

-             Τις ειδικότητες μεταλυκειακού έτους σπουδών

αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υπάρχει καμία συναφής ειδικότητα με το  πρόγραμμα α’ κύκλου σπουδών (προπτυχιακό) του Τμήματος, οπότε και παρέλκει απόφαση για ορισμό ποσοστού εισακτέων με κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ και Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας.