ΨΥ 219 Βιοψυχολογία Ι – Χωρισμός ακροατηρίων

Tο μάθημα «Βιοψυχολογία Ι» θα διδάσκεται σε 2 ακροατήρια.

 Ο χωρισμός θα γίνει ως εξής:

Tμήμα A (Διδάσκων: Παναγιώτης Πατρικέλλης)

Τρίτη: 12.00-14.00, Κεντρικό αμφιθέατρο, π. κτ. ΦΛΣ

Τετάρτη: 10.30-12.00, αιθ. 106, νέο κτ. ΦΛΣ

Όλοι οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Α μέχρι και Με-

Τμήμα B (Διδάσκουσα: Δέσποινα Τατά)

Δευτέρα: 12.30-14.00, αιθ. 106, νέο κτ. ΦΛΣ

Τρίτη: 11.30-13.30, αιθ. 03, νέα πτέρυγα ΦΛΣ

Όλοι οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο ξεκινάει από Μη- μέχρι και Ω