Χρυσοχόου Ελισάβετ

Χρυσοχόου Ελισάβετ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Γραφείο: 416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: +302310997336

H Ελισάβετ Χρυσοχόου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Αποφοίτησε από το Π.Τ.Ν. του ΑΠΘ και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας από το University of London, Institute of Education τους τίτλους Advanced Diploma in Child Development (with Distinction) και MA in Education (Early Years – με Υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ με την υποστήριξη του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – Υποτροφίες Έρευνας με Προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα, την οποία ολοκλήρωσε το 2006. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο ΑΠΘ (με Υποτροφία Αριστείας της Επιτροπής Ερευνών) και έχει συμμετάσχει ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια και επιστημονικά υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα. Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στη γνωστική ανάπτυξη μονόγλωσσων και δίγλωσσων ατόμων και στην κοινωνικογνωστική ανάπτυξη. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Πριν το διορισμό της στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, είχε διδάξει επί σειρά ετών σε ΑΕΙ. Έχει επίσης συνεργαστεί επί σειρά ετών με το ΕΑΠ ως εκπαιδευτικό προσωπικό σε ενότητες ΠΜΣ που αφορούν τη γνωστική και τη γλωσσική ανάπτυξη. Είναι μέλος ευρωπαϊκών και ελληνικών επιστημονικών εταιρειών. Το τρέχον χρονικό διάστημα (2022-2024), η Ε. Χρυσοχόου και ο Γ. Βλειώρας είναι οι Συντονιστές του Κλάδου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Έχω μελετήσει την ανάπτυξη των επιτελικών λειτουργιών και σχέσεις τους με τη γλωσσική ανάπτυξη. Σειρά μελετών των τελευταίων ετών αφορά τη γνωστική και κοινωνικοπολιτισμική ανάπτυξη δίγλωσσων μεταναστών και μελών εθνοτικών ομάδων. Η ερευνητική μου δραστηριότητα επεκτείνεται στη μελέτη της κοινωνικογνωστικής ανάπτυξης. Πρόσφατες μελέτες αφορούν την ανάπτυξη της θεωρίας του νου, της ενσυναίσθησης, της κοινωνικο-ηθικής κρίσης, καθώς και των συναισθημάτων που σχετίζονται με την αυτοσυνειδησία και των ηθικών τους διαστάσεων.

Λέξεις κλειδιά: γνωστική ανάπτυξη, κοινωνικογνωστική ανάπτυξη, επιτελικές λειτουργίες, διγλωσσία, θεωρία του νου, ηθική ανάπτυξη, συναισθήματα αυτοσυνειδησίας

Chrysochoou, E. (2023). Biological and cognitive mechanisms and the role of culture in theory of mind development: in need of an integrative, biocultural perspective? Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society, 28(2), 23-47. https://doi.org/10.12681/psy_hps.36229

Bablekou, Z., Chrysochoou, E., & Kazi, S. (2023). Executive functions, listening comprehension, and metacognitive processes in childhood: developmental profiles. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society, 28(2), 48-68. https://doi.org/ 10.12681/psy_hps.36222

Χρυσοχόου, Ε. (2023). Διγλωσσία και γνωστική ανάπτυξη. Στο Κλ. Διακογιώργη, Στ. Σελίμης, Δ. Παπαδοπούλου, & Γ. Ανδρέου (Επιμ.), Διγλωσσία: Γλωσσική ανάπτυξη και εκπαιδευτικές προεκτάσεις (σσ. 82-99). Gutenberg. ISBN: 978-960-01-2476-7

Laketa, A., Chrysochoou, E., Studenica, A., & Vivas, A. B. (2023). Linguistic, affective, parental, and educational contributions to the bicultural identity development of Balkan minority adolescents. Journal of Research on Adolescence, 33(3), 899-912. https://doi.org/10.1111/jora.12846

Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, M. (2022). The development of children (Γενική επιστημονική επιμέλεια: Ζ. Μπαμπλέκου, Επιστημονική επιμέλεια: Ε. Χρυσοχόου & Δ. Πνευματικός). Gutenberg (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 2018)

Studenica, A., Laketa, A., Chrysochoou, E., Blakey, E., & Vivas, A. B. (2022). The influence of bilingualism on adolescent cognition: The roles of biculturalism, the bilingual profile, and linguistic similarity. Cognitive Development, 63, 101203. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2022.101203

Chrysochoou, E., Vivas, A. B., Cana, L., & Demetriou, A. (2022). The bilingual effect on cognitive development: not an executive function advantage, but a differentiation of mental abilities. Journal of Cognitive Psychology, 34(4), 470–484. https://doi.org/10.1080/20445911.2021.2002875

Ralli, A. M., Chrysochoou, E., Giannitsa, A., & Angelaki, S. (2021). Written text production in Greek-speaking children with Developmental Language Disorder and typically developing peers, in relation to their oral language, cognitive, visual-motor coordination, and handwriting skills. Reading and Writing, 35(3), 713-741. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10196-9

Ralli, A.M., Chrysochoou, E., Roussos, P., Diakogiorgi, K., Dimitropoulou, P., & Filippatou, D. (2021). “Executive Function, Working Memory, and Verbal Fluency in Relation to Non-Verbal Intelligence in Greek-Speaking School-Age Children with Developmental Language Disorder”. Brain Sciences, 11(5), 604. https://www.mdpi.com/2076-3425/11/5/604#cite

Vivas, A. B., Chrysochoou, E., Marful, Α., & Bajo, T. (2021). Emotional devaluation in ignoring and forgetting as a function of adolescent development.  Cognition, 211, 104615. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104615

Laketa, A., Studenica, A., Chrysochoou, E., Blakey, E., & Vivas, A. B. (2021). Biculturalism, linguistic distance, and bilingual profile effects on the bilingual influence on cognition: A comprehensive multipopulation approach. Journal of Experimental Psychology: General, 150(11), 2273–2292. https://doi.org/10.1037/xge0000794

Δημητροπούλου, Π., Φιλιππάτου, Δ., Χρυσοχόου, Ε., Ρούσσος, Π., Ράλλη, Α. Μ., Διακογιώργη, Κ., Οικονόμου, Α., Γρίβα, Α. (2021). Ακαδημαϊκά συναισθήματα και κίνητρα για την ανάγνωση: Προκαταρκτικά ευρήματα για την ανάπτυξη και τη συσχέτισή τους στην παιδική ηλικία και την προεφηβεία. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Ειδικό Τεύχος: Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Έρευνα, Εφαρμογές και Προεκτάσεις), 26(1), 73-77. https://doi.org/10.12681/psy_hps.26227

Διακογιώργη,  Κ., Φιλιππάτου, Δ., Ράλλη,  Α. Μ., Χρυσοχόου,  Ε., Ρούσσος,  Π., Δημητροπούλου, Π. (2021). Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά με και χωρίς δυσλεξία: Ομοιότητες και διαφορές. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Ειδικό Τεύχος: Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Έρευνα, Εφαρμογές και Προεκτάσεις), 26(1), 102-120. https://doi.org/10.12681/psy_hps.26251

Vivas, A.B., Chrysochoou, E., Ladas, A.I., Salvari, V. (2020). The moderating effect of bilingualism on lifespan cognitive development. Cognitive Development, 55, 00890. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2020.100890

Chrysochoou, E., Kanaki, S., & Vivas, A. B. (2020). Executive functions in French-Greek early bilinguals: In search of the suggested bilingual advantage. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society25(2), 76-92. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/view/25588

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Kazi, S., & Tsigilis, N. (2018). Differences in Vocabulary Knowledge as a Function of Children’s Oral Comprehension Performance in Greek: A Cross-Sectional Developmental Study.  American Journal of Psychology, 131(2), 211-223. https://www.jstor.org/stable/10.5406/amerjpsyc.131.2.0211

Hatzifilalithis, S., Chrysochoou, E., Pavlidis, G., & Vivas, A. (2017). On-line social networking and cognitive performance in older adults: A Greek-Canadian study. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society22(2), 43-53. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/view/23254

Vivas, A. B., Ladas, A. I., Salvari, V., & Chrysochoou, E. (2017). Revisiting the bilingual advantage in attention in low SES Greek-Albanians: does the level of bilingual experience matter?. Language, Cognition and Neuroscience, 32:6, 743-756. https://doi.org/10.1080/23273798.2016.1271442

Hellstrand, D. G., & Chrysochoou, E. (2015). Upset in response to a sibling’s partner’s infidelity: A study with siblings of gays and lesbians, from an evolutionary perspective. Evolutionary Psychology, 1-7. https://doi.org/10.1177%2F1474704915598491

Qehaja-Osmani, F., Chrysochoou, E., & Carroll, D. J. (2014). Executive functions and reading comprehension performance in children. Proceedings of the 9th Annual South-East European Doctoral Student ConferenceInfusing Research and Knowledge in South-East Europe, 540-567.

Χρυσοχόου, E., Μασούρα, E., & Alloway, T. P. (2013). Νοημοσύνη και Εργαζόμενη Μνήμη: η Συμβολή τους στην Αναγνωστική Ευχέρεια, την Ορθογραφία και την Κατανόηση Γραπτού Λόγου σε Παιδιά Μέσης Σχολικής Ηλικίας. Στο Β. Δεληγιάννη, Α. Μπάκα, Ε. Φίγγου & Δ. Μωραϊτου (Επ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ., Τόμος Ι΄, (σελ. 226-251). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. http://ejournals.lib.auth.gr/psyannals/article/view/4272

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Masoura, E., & Tsigilis, N. (2013). Working memory and vocabulary development in Greek preschool and primary school children. European Journal of Developmental Psychology, 10, 417-432. https://doi.org/10.1080/17405629.2012.686656

Chrysochoou, E., & Bablekou, Z. (2011). Phonological loop and central executive contributions to oral comprehension skills of 5.5 to 9.5 years old children. Applied Cognitive Psychology, 25, 576-583. https://doi.org/10.1002/acp.172

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Masoura, E., & Tsigilis, N. (2013). Working memory and vocabulary development in Greek preschool and primary school children. European Journal of Developmental Psychology, 10, 417-432. https://doi.org/10.1080/17405629.2012.686656

Μασούρα, Ε., Χρυσοχόου Ε., Θεοδωρίδου Ζ., & Τριάρχου, Λ. (Μετ.) (2010). Οι βιολογικές βάσεις της μνήμης – Christofredo Jacob. Σύναψις, 17, 36-48.

Chrysochoou, E., Bablekou, Z., & Tsigilis, N. (2010). When others fail to put themselves in my shoes: Factors accompanying language comprehension difficulties in primary school children. In Proceedings of the 2nd EMUNI Research Souk Conference: Living together in the multi-cultural society (pp. 1391-1403)Thessaloniki, June 2010.

Χρυσοχόου, Ε. & Μπαμπλέκου, Ζ. (2008). Πρόβλεψη της προφορικής κατανόησης κειμένου από μετρήσεις της εργαζόμενης μνήμης στην προσχολική και σχολική ηλικία. Στο Σ. Σαμαρτζή και Α. Δημητρίου (Επιμ.), Αφιέρωμα: Γνωστική Ανάπτυξη Νόησις, 4, 31-50.

Χρυσοχόου, Ε. (2006). Η συμβολή της εργαζόμενης μνήμης στην ακουστική κατανόηση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής, Διδακτορική Διατριβή. http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/14127

Χρυσοχόου, Ε., & Mπαμπλέκου, Ζ. (2004). Εργαζόμενη μνήμη και οι σχέσεις της με την ακουστική κατανόηση κειμένου και τη δημιουργία συμπερασμών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Μία πιλοτική μελέτη. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Γνωστικής Ψυχολογίας (με σύστημα κριτών), “Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της Νόησης”, σσ. 170-5. τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός.