Πιστοποίηση Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

Το συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι το Προγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.