Εργαστήρια Τμήματος Ψυχολογίας

Ψυχολογικό Εργαστήριο

Το Eργαστήριο Ψυχολογίας ιδρύθηκε με το Β. Δ/μα αριθμός 55/13.2.1937 και προσαρτήθηκε στην έδρα της Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Με την πρυτανική πράξη Α.797/8.10.85 κατανεμήθηκε στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Με το Π.Δ. 152/21.4.93 «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ» εντάχθηκε αυτοδικαίως στο Τμήμα Ψυχολογίας ως Εργαστήριο που είχε κατανεμηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας του κατατμηθέντος Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (άρθρο 5).

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα λειτουργεί ανελλιπώς και έχει μεγάλη υποδομή σε όργανα Ψυχολογίας. Ο πρώτος διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας ήταν ο καθηγητής κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, ο οποίος κατείχε την έδρα Ψυχολογίας. Στεγαζόταν τότε σε ένα απλόχωρο διαμέρισμα στη Λεωφόρο Νίκης, κοντά στο Λευκό Πύργο. Είκοσι χρόνια αργότερα μεταστεγάστηκε στο σημερινό κτίριο του Χημείου. Από εκεί, μετά από πολλές περιπέτειες και συνεχείς μετακινήσεις εγκαταστάθηκε στο παλαιό και αργότερα στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Από το 1939 μέχρι το 1964, το εργαστήριο Ψυχολογίας λειτουργούσε προσαρτημένο στην έδρα της Φιλοσοφίας. Το 1964 επανιδρύθηκε στη Φιλοσοφική έδρα Ψυχολογίας με τίτλο: Γενική Ψυχολογία.

Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης

Το «Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης» ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 108553/Β1/30.9.2005 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1495/1.11.2005, τεύχος Β’, στον Τομέα Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς, του Τμήματος Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Νόησης, Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς. Ειδικότερα, καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της νευροψυχολογίας και τις κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές της, της νευροψυχολογίας της γλώσσας, και της βιοψυχολογίας/συμπεριφορικής νευροεπιστήμης. Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα  αφορούν την αιτιοπαθογένεια ψυχικών και νευρικών διαταραχών, τη διερεύνηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών συνθηκών στην ανατομική και βιοχημεία του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά, την αντίληψη συναισθημάτων, τη μνήμη και τη γλώσσα, και την εν γένει κατανόηση του νευροβιολογικού υποβάθρου της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (Ε.ΕΦΑ.Ψ.) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 (υπουργική απόφαση 21710π. ε. /28. 11. 2016,  ΦΕΚ 4192/27. 12. 2016 τ. Β’).  Σκοπός του εργαστηρίου είναι να συμβάλει αφενός στην κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, και ειδικότερα στους κλάδους της κλινικής ψυχολογίας, της σχολικής ψυχολογίας και της κλινικής νευροψυχολογίας, αφετέρου στην παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε άτομα, επαγγελματίες και φορείς.