Προγράμματα Σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας

Πρόγραμμα
Προπτυχιακών Σπουδών

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 τέθηκε σε εφαρμογή το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ψυχολογίας.

Στόχος του Αναμορφωμένου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες, έτσι ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να έχουν αποκτήσει μια ευρεία βάση γνώσεων, τόσο θεωρητικών όσο και εφαρμοσμένων, στο αντικείμενο της Ψυχολογίας. Με αυτήν θα είναι σε θέση να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν οποιαδήποτε επαγγελματική κατεύθυνση επιθυμούν σε έναν από τους πολλούς τομείς εξειδίκευσης της επιστήμης της Ψυχολογίας σήμερα.

Το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει τη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σε 8 εξάμηνα φοίτησης.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατά ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, παρακολουθούν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, διαθέσιμο στον Οδηγό Σπουδών 2017-2018.

Οι φοιτητές όλων των προηγούμενων ετών παρακολουθούν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 2017-2018 με μεταβατικές διατάξεις.

Δομή και Αρχές του Προγράμματος Σπουδών

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γνωστική Ψυχολογία και
Εφαρμογές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές».

Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων και δύο θερινών περιόδων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις:

  • Κλινική Ψυχολογία.
  • Κλινική Νευροψυχολογία.

Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα».

Σχολική
Ψυχολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις:

  • Σχολική Ψυχολογία.
  • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας καθώς και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων στα κύρια γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Ψυχολογίας. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Σύμβουλοι Σπουδών

Στο Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί ο θεσμός των Συμβούλων Σπουδών.

Έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι να πληροφορούν και να καθοδηγούν τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους και να υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία φοιτητών/τριών που τυχόν συναντούν δυσκολίες.

Πρόγραμμα Erasmus

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS από το 1987. Ήταν ένα από τα πρώτα Τμήματα του Α.Π.Θ. το οποίο συμμετείχε σε δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προάγοντας την κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ από τότε που ξεκίνησε να ισχύει το πρόγραμμα ERASMUS.

Από το 2007 στα πλαίσια της δράσης ERASMUS Placement οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις για μια σύντομη περίοδο των σπουδών τους.

Κατά την περίοδο αυτή περισσότεροι από 1000 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας διένυσαν μια περίοδο των σπουδών τους σε κάποιο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας ERASMUS για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 300 φοιτητές και φοιτήτριες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ήρθαν στο Τμήμα Ψυχολογίας με την ιδιότητα του/της φοιτητή/ριας Erasmus για σπουδές, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή πρακτική άσκηση. Τα οφέλη του να είναι κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ERASMUS αναγνωρίζονται από όλους τους νέους ανθρώπους οι οποίοι αξιοποίησαν τη μοναδική αυτή ευκαιρία διεύρυνσης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους εμπειριών αλλά και των εμπειριών της ίδιας τους της ζωής.