Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία»

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχολική Ψυχολογία» με δύο κατευθύνσεις:

 1. Σχολική Ψυχολογία
 2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση

Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του συγκεκριμένου γνωστικού κλάδου, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Ψυχολογίας.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στη Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται, αφενός, σε επαγγελματίες ψυχολόγους και, αφετέρου, σε εκπαιδευτικούς/στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσκοπώντας: (α) στην εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση των βασικών θεωρητικών αρχών της Σχολικής, Εκπαιδευτικής,Αναπτυξιακής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, (β) στην απόκτηση εφαρμοσμένων δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας ποικίλων φαινομένων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και, γενικότερα, στο σχολικό πλαίσιο, (γ) στην απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας σχολικού ψυχολόγου για τους απόφοιτους Τμημάτων Ψυχολογίας, και (δ) στην ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών/στελεχών της εκπαίδευσης με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προαγωγή της μάθησης και της σχολικής επίτευξης παιδιών και εφήβων, τη διαχείριση της σχολικής τάξης και τη συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

α) Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος, σταθμισμένο με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου ως πτυχιούχου, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης (20%).

β) Αναλυτική Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και της επιλεγείσας κατεύθυνσης (15%), 

γ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ερευνητική εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η εθελοντική εργασία, η συμμετοχή σε συνέδρια, και οι συστατικές επιστολές (25%).

δ) Συνέντευξη επιλογής στην οποία θα αξιολογηθούν μεταξύ άλλων οι γνώσεις και οι ικανότητες των υποψηφίων να ανταποκρίνονται σε έργα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (40%)

Διαδικασία Εισαγωγής

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» στο διάστημα 1 έως 15 Μαΐουεκάστου έτους και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη 20 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εισαγωγής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ αναρτάται από τη Γραμματεία στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν τις αιτήσεις συμμετοχής από τον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (http://www.psy.auth.gr/el/ηλεκτρονικά-έντυπα-γραμματείας) και να τις υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή εντός της οριζόμενης από τον παρόντα Κανονισμό προθεσμίας.

Α. Στην αίτηση αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. η οποία επιλέγεται.
 2. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιος/α.

Β. Οι αιτήσεις των υποψήφιων συνοδεύονται από σχετικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα που καταθέτει ή αποστέλλει ταχυδρομικά ο/η υποψήφιος/α μαζί με την αίτηση συμμετοχής:

 1. Βασικό Τίτλο Σπουδών.
 2. Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης Αποφοίτησης/Ορκωμοσία.
 3. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών.
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και όποιας άλλης ξένης γλώσσας κατέχει ο/η υποψήφιας/α. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α δεν διαθέτει το παραπάνω αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας αποκλείεται από τη διαδικασία.
  Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου υποβάλλεται βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥΠΠΕΘ.
 6. Απλές φωτοτυπίες αποδεικτικών εγγράφων για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό των υποψηφίων (συνέδρια, ημερίδες, προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις κ.λ.π.).
 7. Δύο Συστατικές Επιστολές.

Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) εξάμηνα.

Οικονομικοί απολογισμοί