Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

 Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΕΕΦΑΨ) ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση 21710π.ε./28.11.2016 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4192/27.12.2016 τ. Β'. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και συγκεκριμένα στην Κλινική Ψυχολογία, τη Σχολική Ψυχολογία και την Κλινική Νευροψυχολογία.

  ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΕΕΦΑΨ)- Laboratory of Applied Psychology» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευόμενων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενο που καλύπτει το Εργαστήριο, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Τη δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Κλινική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, και Κλινική Νευροψυχολογία.

  ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (ΕΕΦΑΨ)- Laboratory of Applied Psychology» στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Ψυχολογίας, μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από διοικητικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Επίσης, το Εργαστήριο στελεχώνεται από μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ ή άλλου επιστημονικού προσωπικού, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.
Ανάλογα με τις ανάγκες του Εργαστηρίου, θα συνεπικουρεί στη λειτουργία του επιπλέον διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, που απαρτίζεται κατά περίπτωση από υποψήφιους διδάκτορες και εξωτερικούς συνεργάτες.

ΙV ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ευρυνόμη Αυδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια