Αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάιος-Ιούνιος 2023» 

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο την αντιστοίχιση των φοιτητών/τριών Ψυχολογίας για την περίοδο πρακτικής άσκησης «Μάιος-Ιούνιος 2023».