Εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα

Σας καλούμε να συμμετέχετε στο ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Προώθηση της ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων θεωρίας του νου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες» (PRO-ME-ToM). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, σε: Δασκάλους/ες (ΠΕ70) που διδάσκουν στη Δ΄ ή Ε΄ τάξη Δημοτικού και Φιλολόγους (ΠΕ02) και Φυσικούς (ΠΕ04.01) που διδάσκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξη Γυμνασίου. Συνολικά, στο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν 300 εκπαιδευτικοί και 7500 μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Ρουμανία). Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα χωριστά στην επίσημη γλώσσα της χώρας (για την Ελλάδα και την Κύπρο από κοινού).

Στόχος του PRO-ME-ToM είναι να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες είναι ενήμεροι για το πώς ο νους ο δικός τους και των άλλων ανθρώπων λειτουργεί, επεξεργάζεται πληροφορίες, σχεδιάζει, παρακολουθεί και ελέγχει τη γνωστική επεξεργασία και τη δράση/συμπεριφορά. Στο πλαίσιο του PRO-ME-ToM, θα πραγματοποιηθούν:

Α)  διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους/τις εκπαιδευτικούς. Στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί: (α) να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη μεταγνώση και τη θεωρία του νου, (β) να κατανοήσουν το ρόλο τους στη μάθηση και στην προσαρμογή των μαθητών/τριών τους στο κοινωνικό περιβάλλον και (γ) να αναπτύξουν δεξιότητες και να εξοικειωθούν με πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώνουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους ώστε να δημιουργούνται ευκαιρίες προώθησης αυτών των δεξιοτήτων στους/στις μαθήτριες/τές τους. Οι πρακτικές/δεξιότητες αυτές θα εφαρμοστούν στις τάξεις των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών, υιοθετώντας τις αρχές της έρευνας-δράσης. 

Β) Έρευνα κατά την οποία οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριές τους θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και θα απαντήσουν σε έργα (ιστορίες, σενάρια κ.ά. που ακολουθούνται από ερωτήσεις) σχετικά με τη μεταγνώση και τη θεωρία του νου τρεις φορές: (α) πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, (β) αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, και (γ) πέντε έως έξι μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. Τα ερωτηματολόγια ή τα έργα που αφορούν τις μαθήτριες και τους μαθητές θα δοθούν από τις/τους εκπαιδευτικούς της τάξης, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και την ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων τους, και θα είναι ανώνυμα. Το ίδιο ανώνυμα θα είναι και τα ερωτηματολόγια/έργα που θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί. Η έρευνα έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Κύπρου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα:

  • λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ PROMEToM.
  • η σχολική τους μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να συνάψει, αν το επιθυμεί, μνημόνιο συνεργασίας με το Ψυχολογικό Εργαστήριο του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (συνεργασία σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις,  διοργάνωση ημερίδων και κάθε άλλη επιστημονική ή/και ερευνητική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος, όπως πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που αποτελεί προϊόν της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου).
  • θα συμμετάσχουν, αν το επιθυμούν, στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες και τεχνικές διδασκαλίας για την αξιολόγηση και την καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων θεωρίας του νου των μαθητών και μαθητριών.

Προκειμένου να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο ερευνητικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα: PRO-ME-ToM, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

https://forms.gle/xFs4kToXx417f52S7

Η παρέμβαση και η έρευνα αναμένεται να ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν την τελευταία εβδομάδα του Μαϊου.

Για την υλοποίηση της παρέμβασης και της έρευνας στην Ελλάδα συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιστημονικά υπεύθυνη είναι η κ. Πλουσία Μισαηλίδη, Καθ. Εξελικτικής Ψυχολογίας και για το Α.Π.Θ. η κ. Παναγιώτα Μεταλλίδου, Καθ. Γνωστικής Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση.

Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραπάνω χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Μαλαματή Τσαπουτζόγλου ή την κ. Παναγιώτα Μεταλλίδου  (email: auth.pro.me.tom@gmail.com ή στα τηλέφωνα: 2310997332 ώρες γραφείου και 6977951940).