Προεγγραφές των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (31/8 – 8/9) στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Eνημερώνουμε ότι σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας και των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέτων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), οι εγγραφές των εισαγομένων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα “Ηλεκτρονικές Εγγραφές” του ΥΠΑΙΘΑ.

Στην ίδια προθεσμία και αφού πραγματοποιήσεις την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να καταθέσεις στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, αυτοπροσώπως – ο/η ίδιος/-α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο), από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά σου στοιχεία
  3. ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας (απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ Β’, πτυχίο Β’ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή ΕΠΑΛ Α,’ απολυτήριο ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ή του ν. 4386/2016 ή του ν. 4547/2018 ή του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ή τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας ή της αλλοδαπής*
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.151/17897/Β6/ 2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 358Β/2014) ή Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) που έχει εκδοθεί μετά από εξέταση αίτησης ή ένστασης. Είναι σε ισχύ μόνο τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που έχουν εκδοθεί από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές ή το ΚΕΣΥ μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017

*Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, θα πρέπει να υποβληθεί επιπλέον:

3α. i. Βεβαίωση αντιστοιχίας του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΑΙΘΑ ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού και ii. Bεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20)

3β i. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή) και ii. Bεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτηρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20) από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής

3γ  Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται i. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ii. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής στην 20βαθμη κλίμακα, σε περίπτωση που η βαθμολογία του Απολυτήριου τίτλου δεν εκφράζεται στην 20βαθμη κλίμακα (0-20).

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει είτε από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας είτε με τη σχετική επισημείωση (ΑPOSTILLE) από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές (η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία) και β) α) από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από μεταφραστές του Μητρώου μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, β) από δικηγόρο σύμφωνα με τον «Κώδικα Δικηγόρων» (παρ. 2, άρθρο 36, ν. 4194/2013 – Α’ 208), γ) από Πτυχιούχους μεταφραστές/στριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θεώρηση της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προκειμένου για ταχυδρομική αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ψυχολογίας
54124 Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης (Καραθεοδωρή) γραφείο 207

Ώρες εξυπηρέτησης: 12:00 – 13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή